Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Актуализация на бюджета приема днес на редовно заседание Общинският съвет на Силистра

Днес на 19.08.2010г. от 9.30 часа трябва да започне редовното заседание на Общинският съвет на Силистра. То ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за обсъждане и приемане на актуализирания бюджет на Община Силистра към 30.06.2010 г.
2. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Силистра за първото шестмесечие на 2010 г.
3. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година.
4. Преобразуването на ЦДГ № 2, с. Айдемир, община Силистра в ОДЗ "Мир", с. Айдемир, община Силистра.
5. Приемане на проект за актуализация на бюджет – 2010 г. на Община Силистра към 23.07.2010 г.
6. Промяна предназначението на части от земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Проф. Иширково.
7. Изказвания и питания
Законовото изискване за приемане на актуализирания бюджет до 30 дена след публикуването му в държавен вестник, налага сесията през отпускарския месец август. Очаква се като допълнителни докладни да влязат допълнение към наредбата за "Синя зона" за отстъпките при плащане на служебен абонамент, както решението за поетапното въвеждане на задължителната предучилищна подготовка.

Facebook коментари