Вторник, 23 Юли 2024 г.

Деца учат за правата и задълженията си

По инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на 17 юни 2024 г. се проведе среща на учениците от деветите класове при СУ "Йордан Йовков" - Тутракан с класни ръководители Нели Манчева и Светлана Стойчева.

Светлана Ганева, пробационен инспектор към Пробационна служба-Тутракан, разясни наказателната отговорност и мерките прилагани спрямо малолетни и непълнолетни.

Тодорка Ангелова, секретар на МКБППМН, припомни възпитателните мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, прилагани на малолетни и непълнолетни, освободени от наказателна отговорност. Комисията инициира много дейности, насочени към превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в община Тутракан.

На много въпроси, свързани с престъпленията, допускани от непълнолетни, отговори Минчо Цвятков - инспектор "Детска педагогическа стая".
Дискутира се, какво трябва да знаят тийнейджърите, ако бъдат арестувани, ако отиват на съд, или са задържани в рамките на досъдебно производство/задържане под стража/.

Важният извод бе: Непознаването на закона, не ни оневинява!

Facebook коментари