Сряда, 06 Декември 2023 г.

В Силистра се обучаваха да работят със системата за е-Архивиране

Обучение на фондообразуватели в Държавен архив – Силистра за работа със системата за е-Архивиране на ценни електронни документи

В Държавен архив – Силистра се проведе обучение по дейност 4 "Обучение на служители на фондообразуватели на държавните архиви за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи" по проект "Разработка и внедряване на система за е-архивиране", договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по ОПДУ, приоритетна ос № 1 "Административно обслужване и е-управление", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

Обученията проведе Ивелина Костадинова, мл. експерт в продължение на 4 дни (13, 14, 15 и 26 юни) и бяха обучени общо 38 служителя от Дирекция "Бюро по труда" – Тутракан, Дирекция "Бюро по труда" – Силистра, Районна здравна инспекция – Силистра, Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра, ПМГ "Св. Климент Охридски", ПГПТ "Евлогий Георгиев" – Силистра, ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" – с. Средище, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Силистра, ДГ "Радост" – Силистра, ДГ "Роза" – Силистра, ДГ "Ян Бибиян" – Силистра, Регионален исторически музей – Силистра, Исторически музей – Дулово,Исторически музей – Тутракан, Регионлна библиотека "Партений Павлович" – Силистра, СК "ОСКЗ" – Силистра, Община Тутракан, Община Силистра, Община Главиница, Община Дулово, Община Алфатар, Областна администрация – Силистра. Обучението се проведе в зала 15 в сграда на Държавен архив – Силистра. Обученията протекоха на 4 модула по време на които обучаемите се запознаха с основните функции на Системата за е-архивиране на ценни електронни документи, предаването на е-документи в държавните архиви, видовете импортни файлове, необходими за импорт на ценни е-документи в СЕА, търсене и използване на е-документи в СЕА. Беше показано как се подава ново заявление в СЕА, Прикачване на пакети "А" и "Б"

Facebook коментари