Сряда, 19 Юни 2024 г.

Приключиха строителните дейности по реконструкцията на водопроводната мрежа в град Тутракан

На 12 януари 2023 г. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД – град Силистра проведе в района на парк "Христо Ботев" в град Тутракан на кръстовището между улиците "Силистра" и "Александър Стамболийски" официална церемония по "Рязане на лента".

Церемонията бе организирана във връзка с успешното приключване на строителните дейности за обект: "Реконструкция на водопроводната мрежа в град Тутракан", в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0005 "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Силистра".

Проектът е по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-66/21.08.2019 година, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 година". Неговото осъществяване става със средства, предоставени от Кохезионния фонд с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента. ДЗЗД "ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ2020" е изпълнител на строителните дейности, съгласно сключен на 08.10.2020 г. "Договор за инженеринг", в който са предвидени дейности по проектиране и упражняване на авторски надзор. Управителят на "Водоснабдяване и канализация" ООД – град Силистра инж.

Тошко Тодоров приветства присъстващите представители на държавната власт в лицето на областния управител инж. Николай Неделчев, който е и председател на Асоциация "В и К" – град Силистра, както и на г-жа Хана Ангелова – представител на Общинска администрация – Тутракан.

На церемонията присъстваха още Младен Минчев – началник на "Район Тутракан" към ВиК Силистра, и ръководителят на проекта Росица Бачева, както и представители на обществеността. Управителят на "Водоснабдяване и канализация" ООД – град Силистра припомни основната цел на проекта: доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа и на довеждащи водопроводи в градовете Силистра и Тутракан, както също в селата Айдемир и Калипетрово.

В частност за град Тутракан това се отнася за 7- километрова вътрешна ВиК-мрежа, където довършителните работи ще продължат според разчетите до средата на м. февруари, а след това отново предстои официална церемония "Рязане на лента".

Очакваният ефект е подобряване на ефективността и намаляването на загубите на вода в четирите населени места, които са сред най-големите в областта.

Facebook коментари