Понеделник, 04 Март 2024 г.

Закриват 80-годишно училище в силистренско село

Закриват училището в силистренското село Брадвари, става ясно от внесена в Общински съвет - Силистра докладна, която трябва да бъде гласувана на 24 ноември.

В мотивите на докладната се казва:

"Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", с. Брадвари е с над 80-годишна история. В него се обучават ученици от от І до VІІ клас в дневна и самостоятелна форма. Демографските процеси в национален и регионален мащаб се отразиха негативно на общинската образователна система и в частност на училището, в което повече от 20 години се формират маломерни и слети паралелки. След извършен анализ на движението на децата в групата на детската градина и на учениците в училището в с. Брадвари за последните десет години се забелязва трайна тенденция на отпадане на част от децата още в предучилищна възраст, която в последствие се запазва и след постъпването им в училището. От учебната 2017/2018 година с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование VIII клас премина от прогимназиалния етап на основното образование в I гимназиален етап на средното образование, което допълнително допринесе за намаляване броя на учениците. От учебната 2008/2009 година до 2011/2012 включително училището работи с 2 слети паралелки. От учебната 2012/2013 година до момента се сформират 3 слети паралелки. През настоящата 2022/2023 учебна година по данни в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/ в училището се обучават 28 ученици, разпределени по паралелки I клас II клас III клас IV клас V клас VI клас VII клас. Сформирани са една самостоятелна маломерна и три слети маломерни паралелки. За следващата 2023/2024 учебна година 5 деца са подлежащи за I клас и посещават местната детска градина. При проведена на 09.11.2022 г. среща с родители на децата от с. Брадвари и представители на Общински съвет – Силистра, на общинското ръководство и на отдел "Образование и младежки дейности" стана ясно, че само 1 дете ще бъде записано в училището, останалите 4 ще бъдат записани в училище в гр. Дулово. При тази ситуация и възможността за други премествания през учебната 2023/2024 година в училището ще се обучават между 20 и 25 ученици. Майчиният език на учениците е различен от български, което обуславя училището като сегрегирана образователна институция. Самите родители осъзнават необходимостта от интегрирането на децата им в друга среда за по-добро усвояване на български език. Ръководството на училището през последните няколко години също положи усилия за справяне с финансово състояние на училището, като бе извършена оптимизация на вътрешната структура на персонала. Общата численост на персонала през учебната 2022/2023 година е 12: 8 педагогически персонал и 4 непедагогически персонал, разпределени в 10 щата, като осемте педагогически специалисти изпълняват максимум учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа. В подкрепа на училището, предвид политиката на Община Силистра за съхраняване на образователните институции в малките населени места, от 2008 г. за ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Брадвари с Решения на Общински съвет – Силистра допълнително са осигурени средства за обезпечаване на учебния процес в маломерните и слети паралелки извън определените по стандарт в размер на 236 251 лв., като само за последните три години са предоставени 100 825 лв., в т.ч. 48 598 лв. за 2022 г. Предварителните разчети за бюджетната 2023 г. при утвърдените до момента нормативи по Решение на Министерски съвет № 280 от 2022 г. и Решение на Министерски съвет № 540 от 2022 г., извършени на база настоящия размер на фонд работна заплата на персонала в училището и предвиден минимален размер на средства за издръжка, съобразен с отчетите за последните 5 години и настоящия ръст на инфлация, оформят недостиг надхвърлящ прогнозното дофинансиране на маломерни и слети паралелки по реда на Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование. Със закриването на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Брадвари и пренасочване на учениците към ОбУ "Св.Климент Охридски", с. Иширково, както и други училища при спазване на чл.12 от Закона за предучилищното и училищното образование ще се даде по-добра възможност за: 1. образователна десегрегация на учениците от населеното място; 2. интегрирането им в общинската образователна система; 3. осигуряване на среда за съхраняване и развитие на културната им идентичност. За учениците ще се осигури безплатен превоз съобразно нормативните изисквания и възможностите на общината. За персонала, който ще бъде освободен след закриване на училището, ще се направи всичко възможно да бъде трудово осигурен, съобразно наличието на свободни работни места и спазвайки нормативната уредба. Движимото и недвижимото имущество ще се разпредели между общинските училища с приоритет ОбУ "Св.Климент Охридски", с. Иширково в зависимост от нуждите и потребностите при условията на чл.304 и чл.305 от Закона за предучилищното и училищното образование. В резултат на предложената процедура се очаква : - Постигане на ефективна и оптимална училищна мрежа в община Силистра – намаляване броя на маломерните и слети паралелки и увеличаване на пълняемостта в общинските училища; - Осигуряване на равен достъп до съизмеримо по качество образование и условия за интегриране на учениците, чийто майчин език е различен от български в общинските училища; - Повишаване ефективността на публичните разходи за образование в общината; Във връзка с изложените мотиви и очаквания, поради трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение под нормативно определения минимум в резултат на демографски проблеми и миграционни процеси, водеща до формиране на маломерни и слети паралелки, затруднения при прилагане на системата на делегиран бюджет, с цел оптимизиране на училищната мрежа и повишаване ефективността на публичните разходи за образование в община Силистра".

Цялото решение, което се предлага да се вземе от съветниците - ТУК.

От КВОРУМ припомняме, че преди началото на новата учебна 2022/2023 година в област Силистра бяха затворени две училища:

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Сокол, община Главиница, област Силистра;

Основно училище "Отец Паисий" – с. Ст. Караджа, община Главиница, област Силистра.

Facebook коментари