Петък, 01 Юли 2022 г.

В Силистра се проведоха държавните практико-приложни изпити за учители по физическо възпитание

В периода 18.04. – 21.04.2022 г. се проведоха държавните практико-приложни изпити на специализантите от групите за следдипломна специализация за придобиване на професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" и за професионална квалификация "учител по…" към Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев", съобщи доц. д-р Диана Железова.

59 специализанти проведоха успешно своя изпитен урок в реална учебна среда, демонстрирайки актуални методи на преподаване, базирани на теоретична педагогическа подготовка, в съчетание с практико-приложни умения, иновативни техники и изградена сензитивност към педагогическия труд.

Едно от многото предизвикателства, които самите специализанти си отправяха, беше урок по физическо възпитание и спорт с елемент на двигателни упражнения, включващи английски език. Изпитните уроци се проведоха под менторство на учителите наставници от ОУ "Отец Паисий", ПГСУАУ "Атанас Буров", СУ "Н.Й. Вапцаров", ОУ "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Васил Левски" – гр. Дулово. Предстоят държавните теоретични изпити, като за първи път специализанти, придобиващи професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" ще защитават и дипломни работи с научен ръководител проф. д. н. Ани Момчилова.
В ЦПО се провежда обучение по направления, характерни за продължаващото обучение в области на висшето образование, по които Русенският университет е акредитиран да провежда обучение. Курсовете за професионална квалификация "учител по…" и за следдипломна специализация за придобиване на професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" са насочени към повишаване и придобиване на педагогическа квалификация. Организират се също така курсове по чужди езици – английски, румънски, испански, нидерландски, както за начинаещи, така и за напреднали.

Към ЦПО при Филиал Силистра успешно се провеждат и курсове за обучение на педагогически специалисти в системата на училищното образование с присъждане на квалификационни кредити. Тези курсове са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., дв, бр. 61 от 2.08.19 г., в сила от 2.08.19 г.). те са насочени към усъвършенстване на педагогическата, комуникативната, организационната и административната компетентности на педагогическите специалисти.

Записванията за следващата учебна година започват през месец септември.

Facebook коментари