Неделя, 29 Май 2022 г.

Силистренската болница търси HR

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обявява 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността – "Човешки ресурси" или както сега е модерно да се нарича HR или human resources.

Описание на длъжността:

Създава и следи за изрядността на трудовите досиета на работниците и служителите в лечебното заведение;
Изготвя трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение с работниците и служителите;
Отговаряте за дейността по поддържане и архивиране на трудови досиета на служителите;
Оформя документите за отпуски /молби и заповеди/;
Входира и обработва болнични листове;
Обработва, изчислява и цялостно администрира трудови възнаграждения;
Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране;
Контактува със служители на лечебното заведение, при нужда с данъчни, осигурителни, и др. институции;
Уведомява в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори;
Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания;
Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала;
Води дневник на издадените трудови книжки.
Минимални изисквания за заеманата длъжност:

Образование – висше;
Добри компютърни умения;
Отговорност, отлични комуникативни умения и добри организационни умения;
Опит на подобна позиция е предимство;
Умения за работа в екип;
Умения за поемане на лична отговорност, лоялност;
Опит в работата с програмен продукт ТЕRES ще се счита за предимство.
Необходимите документи за кандидатстване:

Заявление, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в "МБАЛ-Силистра"АД, ул. Петър Мутафчиев №80, административна сграда, ет.2, отдел "Личен състав".

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.

Facebook коментари