Неделя, 29 Май 2022 г.

Първото за новата година заседание на Общински съвет-Силистра без граждани и журналисти

Заседанията на постоянните комисии и заседанието на Общински съвет-Силистра ще се провеждат без присъствието на граждани и журналисти, става ясно от поканата отправена от местния орган на самоуправление в областния град.

Първото за новата година заседание на Съвета ще се проведе на 27 януари, а комисиите ще са на 25 януари.

Съветниците ще дискутират и гласуват дневен ред от 16 точки:

1. Изказвания и питания.
Заявление с вх. № 1712 - искане за изказване на заседание от Димитър Пецов.


2. ДЗ с вх. № 1667: Изменение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: МС и УТ;

3. ДЗ с вх. № 1699: Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: МС и ЗСП;

4. ДЗ с вх. № 1738: Приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаване на раждаемостта на територията на община Силистра.
Внася: Мирослава Червенкова – общински съветник;
Резолиран до ПК: Всички комисии;

5. ДЗ с изх. № 1724: Отчет за дейността на Общински фонд "Здраве" през 2021 г. и депозиране на предложение за необходимите средства за дейността на Фонда през 2022 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет- Силистра;
Резолиран до ПК: БФ и ЗСП;

6. ДЗ с вх. № 1735: Увеличаване числеността на Домашен социален патронаж.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: БФ и ЗСП;

7. ДЗ с вх. № 1745: Промяна в числеността на Общинско предприятие "Дръстър"
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: БФ, ОС и ИИП;

8. ДЗ с вх. № 1731: Приемане на Общински план за младежта за 2022 г..
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ЗСП;

9.ДЗ с вх. № 1741: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Силистра през 2022 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС и УТ;

10. ДЗ с вх. № 1740: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС;

11. ДЗ с вх. № 1739: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС;

12.ДЗ с вх. № 1742: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. "Велико Търново" в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС;

13. ДЗ с вх. № 1723: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общинското ръководство на ПП "ГЕРБ".
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС;

14.ДЗ с вх. № 1722: Прекратяване на съсобственост в имот в с. Калипетрово чрез продажба частта на общината.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: ОС;

15. ДЗ с вх. № 1732: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на външно кабелно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на с. Айдемир, съставляващо УПИ XXVII41 за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на промишлена зона "Запад"-гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: УТ;

16. ДЗ с вх. № 1737: Допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на отклонение от газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън урбанизираната територия на гр. Силистра и с. Калипетрово, Община Силистра ".
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;
Резолиран до ПК: УТ;

Facebook коментари