Събота, 28 Ноември 2020 г.

Междинна оценка ще получи стратегията за развитието на областта на утрешното заседание при областния

Областният управител д-р Владимир Янков свиква утре (вторник, 15.02.2011 г.) Областния съвет за развитие, съобщиха от областната администрация. На него ще бъде представена Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра за периода 2005 – 2015 г.
Заседанието е предвидено за 11:00 ч., в Заседателната зала на областната администрация.
В областния съвет за развитие са включени кметовете на 7-те общини на област Силистра, председателите на общинските съвети, представители на синдикатите, на стопанската камара, на силистренската търговско-промишлена палата, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Асоциацията на индустриалния капитал.
Междинната оценка за реализацията на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2005-2015 г.) е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие от 2008 г. Основните въпроси, които се разглеждат и очакваните резултати от оценката, са насочени към осигуряване на обективна и надеждна информация за:
- степента на съответствие на Областната стратегия с актуалните потребности от развитие на определената територия или общност;
- степента на постигане на поставените цели и ефективността на изпълнението;
- ефикасността на използваните ресурси за реализацията на стратегията;
- основните изводи, заключенията и препоръките за актуализация и/или подобряване качеството на изпълнение на стратегията за остатъка от периода на нейното действие или за бъдещ период.
Чрез нея се цели формулиране на адекватни приоритети и специфични цели на политиката за развитие; ориентиране на стратегическите интервенции/ инвестиции; подобряване качеството и ефективността на изпълнение; по-ефикасно разпределение и използване на средствата за развитие и осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати.

Facebook коментари