Събота, 05 Декември 2020 г.

Електронна област Силистра – вече е факт

В сградата на областна администрация Силистра се проведе отчетна работна среща по проект "Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса" Изпълнителят на проекта официално отчете финалния етап. В заседателната залана областната администрация, в присъствието на целевите групи по проекта –представители на седемте общини – Кайнарджа, Ситово, Главиница, Алфатар, Силистра, Тутракан, Дулово, териториалните звена на НАП, РДНСК и РИОКОЗ и на
журналисти търговският директор на консорциум "Ай Би Ес Бул Ес Ай" – Димитър Димитров, направи презентация на постигнатите резултати.Вече са факт в интернет-пространството страниците на областна администрация Силистра и целевите групи по проекта, като визията на всяка една страница е в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация. В тях са актуални и публичните регистри, които вече могат да се достъпват в реално време от гражданите. Важен резултат от проекта е надграждането и оптимизацията на системите за документооборот, съгласно изискванията на Закона за електронното управление. В тази връзка е и развитието на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство. С други думи, администрациите получиха по-добри системи за деловоство, което ще позволява на служителите да обработват по-бързо и ефективно постъпващите заявки за административни услуги. Това ще доведе до по-високо и качествено ниво на административното обслужване. Както областният управител д-р Янков не пропусна да посочи – Финалът на проекта е начало. Защото с реализацията на Електронна област – Силистра се предоставят нови възможности за пестене на време, за прозрачност в работата на администрациите. Продължават обученията на служителите за работа с внедрените системи. Ключово място заема и новия модел за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги – гражданите и представителите на бизнеса. Изпълнителят по проекта разработи анкетна карта, която е достъпна на всяка една от страниците на общините и областна администрация Силистра. Чрез нея служителите в администрациите ще получават комплексна оценка за работата си от потребителите. Предоставена е още възможност за следене "маршрута" на подадените заявления, което ще спести посещенията на гише на гражданите, като допълнително ще подобри контрола и самоконтрола на служителите.
И в момента са достъпни заявленията за електронни услуги. Реалната им екплоатация ще започне след сертифицирането им от Министерство на транспорта и
съобщенията, което се очаква да приключи в близките седмици. Предвидени са два вида разплащане за административните услуги – по банков път (чрез сканиране на платежното нареждане) и чрез онлайн разплащателна система. Важно е да се подчертае, че двадесетте услуги са избрани след обширен предварителен анализ и въз основа на предложения на целевите групи. Ето и е-услугите, които ще бъдат достъпни:
За областна администрация – Силистра това са Утвърждаване на Областна транспортна схема - разписания на междуобщински транспортни линии в областта, Издаване на декларация при продажба на съсобствен имот, Отписване от актовите
книги на имоти, частна държавна собственост, преминали в собственост на общините.
Общинските администрации на Силистра, Тутракан, Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница и Кайнарджа вече ще ви издават по-лесно и удобно: удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/, удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, удостоверение за раждане – дубликат; ще се
приемат и обработват декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил, удостоверения за идентичност на административен адрес; удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверение за наследници, удостоверение
за настоящ адрес, удостоверение за постоянен адрес, препис-извлечение от акт за смърт
за втори и следващ път; електронна става и услугата по предоставяне на копие от
документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или
магнитен носител със или без заверка, както и приемане и обработване на декларации
за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на
битови отпадъци.Услугите, които ще облекчат работата с РИОКОЗ са: Издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение; Заверка на седмичното разписание на учебните занятия в училищата; Заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение. В НАП ще може да се заявява електронно удостоверение за наличието или липсата на задължения.

Facebook коментари