Вторник, 01 Декември 2020 г.

Заседава Областният съвет по енергийна ефективност

Как да се оптимизират дейностите по практическото приложение на Закона за енергийна ефективност обсъди на свое заседание днес (10.02.2011 г.), Областният съвет по енергийна ефективност, съобщиха от областната управа.
Съветът се председателства от заместник областния управител Денка Михайлова, а негови членове са кметовете на 7-те общини от област Силистра, представител на РИОСВ-Русе, експерти от областната администрация, управителите на "ВиК" и на "Електроразпределение" в Силистра, представители на Търговско-промишлената палата, на Стопанската камара и на Съвета на училищните директори.
Заместник областният управител Денка Михайлова напомни на присъстващите, че политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период (Закон за енергийна ефективност чл.11, ал.1). В този смисъл, за да са ефективни мерките, предприети по този Закон, трябва да са прецизирани действията и дейностите във всяка една община.
Инж. Йордан Димитров – главен експерт към Агенцията по енергийна ефективност-Териториално звено Силистра, информира, че според изискванията на Европейския съюз и според Националната програма на България, в продължение на 9 години (от 2006 до 2015 г.), страната ни трябва да постигне намаление от 9% на енергийното потребление.
Тази национална индикативна цел е разделена на 3 периода: първият е бил от 2006 до 2010 г., когато се отчитат 3% намаление на енергийното потребление, вторият – от 2010 до 2013 г., когато трябва да се постигне намаление с нови 3% и третият - до 2016 г., когато трябва да бъде постигнато намалението от общо 9% от енергийното потребление. От друга страна, половината от тази основна цел се изпълнява от търговците на енергия, а другата половина – от крайните потребители на енергия – собствениците на сгради и промишлени системи.
Инж. Димитров сподели наблюденията си, че въпреки изготвяните години наред планове и програми по енергийна ефективност в общините, липсва визия по отношение на това как съответните общини ще ги реализират. Той определи като "особено важен" годишният отчет на общините, защото данните от него са показателни при очертаването на тенденции или при аргументиране на подобрения.
На заседанието отново бяха припомнени дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност - енергийно паспортизиране; обследване и сертифициране на сградите; обследване на промишлени системи; проверка на енергийната ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации и управление по енергийна ефективност.
Всички дейности са обвързани с конкретни срокове, но изпълнението през изминалите години е незадоволително, посочи главният експерт на местната структура на Агенцията по енергийна ефективност инж. Йордан Димитров. Той илюстрира наблюденията си със справка за дейността на общините в някои от тези направления:
Енергийното паспортизиране на сградите. Изискват се технически документи на всяка сграда, която е с разгърната застроена площ над 50 кв.м. Изоставането във всички общини е много сериозно, показват данните на Агенцията за енергийна ефективност.

Обследването и сертифицирането на сградите има за цел да установи нивото на потребление на енергия за определяне на специфичните възможности за намаляването й, както и набелязването на мерки за повишаване на енергийната ефективност. На задължително сертифициране по Закона за енергийна ефективност подлежат всички сгради, които са в експлоатация, с разгърната застроена площ над 1 000 кв.м.
Какво е направено в това отношение в област Силистра:
- община Силистра – регистрирани 36 сгради с обща разгърната площ 116 864 кв.м. Обследвани са 15 сгради с разгърната застроена площ (РЗП) общо 52 696 кв.м (45 % от цялата площ). Напълно завършени са 3 сгради - учебна сграда и физкултурен салон на ОУ "Отец Паисий" и ОДЗ "Нарцис". Няма сертифицирана сграда.

- община Тутракан – 17 сгради с обща РЗП 35 551 кв.м. От тях – обследвани са 2 сгради с обща РЗП – 9 671 кв.м. (27.2 % от общата площ);

- община Дулово – 13 сгради с ОЗП 33 452 кв.м. от тях – обследвана 1 сграда с обща РЗП 8 774 (26.2 % от общата площ);

- община Алфатар – 7 сгради с ОЗП 22 830 кв.м. От тях – обследвани са 2 сгради с обща РЗП 10 132 кв.м (44, 38 % от общата площ). В добра фаза на изпълнение е Домът за стри хора.

- община Кайнарджа – 5 сгради, с обща РЗП 6 760 кв.м. От тях – обследвани -2 сгради с обща РЗП 2 645 кв.м. (39, 1%);

- община Ситово – 11 сгради с обща РЗП 23 678 кв.м. От тях – обследвани 5 сгради с обща РЗП 13 634 кв.м (57,6%);

- община Главиница – 17 сгради с обща РЗП 34 866 кв.м. От тях - обследвана 1 сграда с обща РЗП 1 088 ( 3, 12%)
В областта няма нито една сграда - държавна и общинска собственост, която да е сертифицирана.
Най-често допусканата грешка при досегашната работа по енергийна ефективност:
- вложени са много средства за обследване на сградите, а след това липсва финансиране, за да се реализират енергоспестяващите мерки .
По време на заседанието стана ясно, че европейските фондове се очертават като едни от основните източници на финансиране на дейностите по енергийна ефективност, предвид икономическата ситуация в страната. Но за да се използват пълноценно те, общините трябва да проявят сериозна инициативност.
За да се подобри ефективността при използване на възможностите по Закона за енергийната ефективност, Областния съвет взе решение всяка община да излъчи свой представител, който да бъде ангажиран с дейностите по изготвяне на отчетите за предходната година и с плановете по енергийна ефективност за всяка следваща година.

Facebook коментари