Сряда, 06 Декември 2023 г.

Нови по-строги мерки в Окръжен съд-Силистра заради коронавируса

Във връзка с обявеното извънредно положение, със Заповед на Председателя на Окръжен съд - Силистра Людмил Хърватев са разпоредени нови мерки за работата на съда и режима на влизане в сградата на Съдебната палата в град Силистра, а именно:

1.Считано от 16. 03. 2020 год. да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение, считано до 13 април 2020 год. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
- Делата по чл.66 от НПК;
- Делата по чл.67 от НПК
- Делата по чл.69 от НПК;
- Делата по чл.70 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
- Делата по чл.427 от НПК;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл.355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове; - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства;

3. Да се отрази в деловодната система "САС", по всяко едно от отложените по точки 1 и 2 от настоящата заповед дела, че същото е отсрочено с ново призоваване на основание настоящата Заповед на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Силистра, с посочване на нейния номер и дата.

4. Съдебната администрация да уведоми страните за отлагане на делата при наличие на телефон, имейл и факс по делото.

5. По всички отложени дела да се приложи копие от настоящата заповед.

6. Всички останали дела, извън посочените по точки 1 и 2 от настоящата заповед да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

7. Да не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по точки 1 и 2 от настоящата заповед.

8. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебната палата на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по точки 1 и 2 от настоящата заповед.

10. Да бъдат изготвени графици за дежурствата на съдиите и съдебните служители за посочения в заповедта период.

11. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебната палата, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на съответния съд.

12. Съдиите следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като за целта ще им бъде предоставен дистанционен достъп. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение.

13. Приоритетно да се използва съдебна зала №2, находяща се на ет.2 в сградата на Съдебната палата.

14. Да бъде преустановено връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по точки 1 и 2 от настоящата заповед за периода на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.включително.

15. Призовките и съобщенията за делата по точки 1 и 2 от настоящата заповед от настоящата заповед да се извършват по телефон или електронен път.

16. Запазват се допълнителни мерки по хигиенизиране на помещенията и общите части в сградата на Съдебна палата, посочени в Заповед №151/ 11.03.2020 год.

Текста на заповедта е публикуван на интернет страницата на Окръжен съд – Силистра, а копие на заповедта е поставено на входа на сградата на Съдебната палата.

Facebook коментари