Четвъртък, 07 Декември 2023 г.
header

Заедно за една добруваща Крайдунавска Добруджа – Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

По Споразумение РД50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020г. и на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 –2020 г., сдружение "Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово.

Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" получава подкрепа от два фонда – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), и е разработена на основата на три програми - Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020г., Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г..

"Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" от създаването си през 2011г. работи активно за приобщаване на местната общност към подхода ЛИДЕР, който в програмния период 2014-2020г. се осъществява чрез интегрирани и многосекторни стратегии за Водено от общностите местно развитие – ВОМР, и е благоприятна възможност за постигане на възходящо, балансирано и устойчиво развитие, наречено в процеса на разработване на Стратегията "ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ДОБРУВАЩА КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА".

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. "Дунав" 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org, www.eufunds.bg
footer

Facebook коментари