Понеделник, 05 Юни 2023 г.

Областния управител вдигна червен картон на кмета.

Сагата от скандали с транспортните схеми продължава след като областният управител д-р Владимир Янков отмени заповедта на и.д. Кмет на община Силистра (от 11 най 2010 г.), с която е открит конкурс за възлагане на превози по утвърдени транспортни схеми. (Всеки акт, издаден в изпълнение на административната процедура подлежи на контрол за законосъобразност от Областния управител (осн. чл.32., ал. 1 от Закона за администрацията.) , в това число и настоящата заповед.)
При упражняване контрол по законосъобразност върху Заповедта на и.д. кмет на община Силистра инж. Веселин Андреев, бе установено:
Заповедта е издадена на основание наредбата за превоз на пътници. По силата на този нормативен акт, превозите по установените транспортни схеми се възлагат с конкурс, който се провежда по решение на общинския съвет и се открива със заповед на кмета на общината. Заповедта е позована на решение № 1078 на общински съвет Силистра по протокол 33 от 25.02.2010 г.
Разгледана по същество, Заповедта на и.д. кмет е незаконосъобразна, по следните причини:
1. За автобусни линии № 1, № 23 и №25 не е посочена Автогара Силистра като начална, междинна или крайна спирка по маршрута, съгласно изискванията на чл.20-22 от Закона за автомобилните превозвачи и чл.15 от Наредба №2;
2. Автобусна линия Силистра-Дулово, с час на тръгване 08.00ч. и пристигане в 9.15 ч., посочена в пакет 3 на община Силистра, не фигурира като такава в общия брой линии.
3. От заповедта на и.д. кмет не става ясно – какъв процент от общия брой курсове от градските, между-общинските и между-областните линии от квотата на общината, са предвидени за изпълнение с автобуси за превоз на трудно-подвижни лица.Разпоредбата на чл.18, ал.2 от Наредбата сочи задължителните нормативи за линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудно-подвижни лица. Те са различни за различните години, но нарастват прогресивно до ниво 35% от общия брой курсове за 2006 г. Следователно, за годините следващи 2006 година, 35 % от общия брой курсове трябва да се изпълняват с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
Предвид изтъкнатите несъответствия, областният управител д-р Владимир Янков отменя като незаконосъобразна заповедта на и.д. кмет на община Силистра инж. Веселин Андреев. Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

В същото време, в областна администрация Силистра постъпи искане от Община Силистра, докато тече процедурата за провеждане на конкурса, линии № 20 с маршрут кв. "Изток" – с. Иширково; № 23 с маршрут сп. Автогара – село Българка, и линиите: "Шумен –Силистра" и "Силистра – Боил", да бъдат възложени без конкурс на превозвач, който отговаря на изискванията за извършване на обществен превоз на пътници за срок "до определяне на изпълнител след провеждане на конкурс, но не повече от 6 месеца.
Принципната позиция на областния управител д-р Владимир Янков е, че не трябва да се чака последния момент, за да се пристъпва към нова процедура, която включва и възражения и обжалвания от участниците в конкурса. Още повече, че конкурсът, който предстои да проведе община Силистра е за период – следващите 10 г.
Областният управител има право да разреши на община Силистра да осигури превозвач за посочените линии. И го направи. Но в заповедта си, д-р Янков изрично посочва, че:
Първо – автобусните линии №№ 20 и 23 да се изпълняват по утвърдено маршрутно разписание, като в маршрута се включи влизане в Автогара Силистра (съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Решение №99 на общинския съвет в Силистра).
Второ – възможността, която се дава на общината да определи без конкурс превозвач, (който отговаря на изискванията за извършване на обществен превоз на пътници) докато се проведе Конкурса, с който да бъде определен законен изпълнител, е в срок НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 МАСЕЦА, въпреки позволените "до 6 месеца".
С това, областният управител д-р Владимир Янков фокусира вниманието върху факта, че временното разрешение, предвидено в Закона се издава по изключение, и е недопустимо да се превръща в практика. И фактът, че досега в община Силистра е била установена подобна практика - няма да се толерира. Пример за това е искано разрешение по изключение пет поредни пъти за една и съща линия, в рамките на 3 години.
Областният управител вече напомни, още в началото на 2010 година, на общинското ръководство в Силистра, че разрешенията са "изключение" а не правило, с което се злоупотребява.
За да не бъде изтълкувана неправилно Заповедта на областния управител за разрешение за избор на превозвач докато тече процедурата по конкусрса, д-р Владимир Янков изпрати днес (18.05.2010 г.) до Общината и разяснително писмо.

Facebook коментари