Вторник, 01 Декември 2020 г.

През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 210

През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 210. Започналите работа безработни без квалификация са 91, с работническа професия - 71, а специалистите със средно специално и висше образование - 48. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 40. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 89 безработни, което е с 29 повече от декември м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 18 безработни от областта са наети по мерки и програми за заетост през януари.
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 164, което надхвърля като брой местата през декември с 39.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 157 места в бюрата по труда (с 58 повече от декември). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (44), хуманното здравеопазване и социалната работа (20), преработващата промишленост и строителството (по 14), търговията (12), образованието и административните и спомагателните дейности (по 11), хотелиерството и ресторантьорството (9) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през януари са заявени 7 работни места.
Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6891. Като търсещи работа лица са регистрирани и 151 заети, 53 учащи и 72 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%, при 15,1% през предходния месец. /В сравнение с януари 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2017 г. е 8,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,1% /578 безработни лица/, следват общините Главиница - 34,7% /1158/, Ситово - 29,4% /443/, Алфатар – 25,2% /250/, Дулово – 18,9% /1831/, Тутракан – 10,8% /565/, и най-ниско в община Силистра - 8,9% /2066/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 3045 (44,2%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 467.

Facebook коментари