Петък, 10 Юли 2020 г.

Над 220 безработни са постъпили на работа през последния месец на 2016-та в Силистренско

През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 226 (с 24 повече в сравнение със същия месец на м.г.), съобщават от "Регионалната служба по заетостта . Започналите работа безработни без квалификация са 86, с работническа професия - 74, а специалистите със средно специално и висше образование - 66. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 49. Заетост е осигурена на 56 продължително безработни, както и на 11 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 60 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 16 безработни от областта са наети по мерки и програми за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 125.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 99 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (52), търговията (13), административните и спомагателните дейности (8), селското стопанство, образованието и държавното управление (по 5) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 26 работни места.
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6533. Като търсещи работа лица са регистрирани и 152 заети, 54 учащи и 73 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%, при 13,7% през предходния месец. /В сравнение с декември 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,0 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2016 г. е 8,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,9% /544 безработни лица/, следват общините Главиница - 33,6% /1122/, Ситово - 26,2% /394/, Алфатар – 24,7% /245/, Дулово – 18,5% /1792/, Тутракан – 9,9% /516/, и най-ниско в община Силистра - 8,3% /1920/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 2987 (с 5 по-малко отколкото са били през ноември) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 450.

Facebook коментари