Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Изтича срокът за отчетите на билкозаготвителните пунктове

20 януари е крайният срок за представяне на годишните отчети за лицата, които осъществяват билкозаготвителна дейност.
До настоящия момент в РИОСВ – Русе са постъпили 47 отчета. Непредставянето на годишни отчети е едно от най-честите нарушения на Закона за лечебните растения. През 2016 г. експертите на РИОСВ – Русе са съставили 7 акта за установяване на административни нарушения. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.
На територията на РИОСВ – Русе има регистрирани 120 пункта, от които 32 в област Русе, 35 в област Силистра и 53 в област Разград.
Годишните справки съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи от съответните общини или горски стопанства за предходната година. Това дава безценна информация за количествата добивани билки и състоянието на естествените находища в съответния регион.
На контролираната от РИОСВ – Русе територия се добива цвят и лист липа, коприва – листа и корени, мащерка, глог – цвят и плод, змийско мляко, бъз и др.
Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лв. за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лв. юридически лица за непредставяне на отчети.

Facebook коментари