Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Закриват домашния социален патронаж в село Бабук

Поради незапълнен капацитет на услугата домашен социален патронаж повече от три месеца и с цел икономия на разходи, се предлагам на сесията на местния парламент на 22 декемврида се закрие филиалът на Домашен социален патронаж в с.Бабук като персоналът премине към Домашен социален патронаж - гр. Силистра с изнесено работно място в рамките на досегашната обща численост.
Домашен социален патронаж Силистра, заедно с филиала в с. Бабук, приготвя храна за 480 потребители, в т.ч. и за 200 потребители на Обществената трапезария. Персоналът е общо 26 щатни длъжности. ДСП има разкрит филиал в с. Бабук. В момента там се приготвя храна за 7 потребители, от които 5 лица са на тридневно хранене и 2 лица са на петдневно хранене. Персоналът е 1,5 щатни длъжности. Филиалът на Домашен социален патронаж в с Бабук разполага с един автомобил, който разнася храната на потребителите до домовете им. Снабдяването с хранителни продукти за приготвяне на храната се извършва два-три пъти седмично от складовете на Домашния патронаж в гр. Силистра. Така автомобилът извършва курсове и разходи, които са неефективни.

Facebook коментари