Събота, 20 Юли 2024 г.

Обявяват конкурс за шеф на поликлиниката в Силистра

От 26.05.2016 г. с решение Общински съвет-Силистра д-р Данчо Костадинов бе временно назначен като управител на "ДКЦ 1-Силистра"ЕООД до провеждане на конкурс. Сега се предлага да се обяви конкурс за длъжността на предстоящата сесия на местния парламент, която ще се проведе на 22 декември. Конкурсът за възлагане на управлението на "Диагностично - консултативен център 1 Силистра" ЕООД – гр.Силистра ще се проведе на 07.02.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра. Изискванията към кандидатите са следните:
1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето
образование в областта на здравния мениджмънт;
2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3.Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят заявление с приложени към него следните документи:
1.Диплома за завършено висше образование;
2.диплома за призната специалност;
3.Удостоверение за трудов стаж;
4.Документ за квалификация по здравен мениджмънт;
5.Ксерокопие от лична карта;
6.Професионална автобиография;
7.Свидетелство за съдимост;
8. Програма за развитието и дейността на "Диагностично-консултативен център 1-Силистра"ЕООД за тригодишен период;

Facebook коментари