Неделя, 28 Май 2023 г.

Годишна конференция за Програмата Interreg V-A Румъния - България се проведе в румънския град Кълъраш

Годишна конференция за Програмата Interreg V-A Румъния-България се проведе днес в румънския град Кълъраш.
Общият бюджет на програмата надхвърля 258 милиона евро. Само по приоритетната ос за добре свързан регион са реконструирани или подобрени 120 километра пътища. Разработени са пет стратегии за подобряване на сигурността на корабоплаването по Дунав и Черно море. Подготвени са 100 туристически продукти и 50 съвместни стратегии, политики и планове за управление на културното и природно наследство по приоритетната ос "Зелен регион". Добре запазените местообитания възлизат на 20000 хектара. Над 1 250 000 души се ползват от мерки за защита от наводнения и горски пожари, а 2 500 000 - от дейност за управление на риска по приоритетна ос за сигурен регион. По ос "Квалифициран и приобщаващ регион" са обхванати над 10 000 души в съвместни инициативи за заетост и обучения,а 2000 души - в съвместни схеми за образование и обучение. Сто трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество са разработени по линия на ос "Ефективен регион".
Конференцията бе организирана от Съвместния Секретариат в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в румънския град Кълъраш за границата Румъния -България.Тя е част от поредица събития, осигуряващи по-голяма прозрачност в изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.
В конференцията взеха участие представители на Управляващия орган(Министерство на регионалното развитие и публична администрация на Румъния),представители на медиите от Румъния и от България и представители на допустимите бенефициенти за финансиране - държавни институции, неправителствени организации.

Facebook коментари