Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР "Сребърна", информират от РИОСВ-Русе.
Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст, листа и клони. Отстранената растителност е изнесена от сервитутите на пътищата. Осигурена е добра видимост и проходимост на противопожарните пътища.
Извършените дейности са от изключителна важност за осигуряване проходимостта на специализираните автомобили в случай на пожар в защитената територия.
В заключителен етап са поддържащите дейности и в колонията на къдроглавия пеликан в резервата. Почистени са около 3 дка стара тръстика, за да се осигури безпрепятственото изграждане на гнездата на защитените птици. Изгражда се и нова наколна платформа.
Извършените дейности са част от изпълнението на актуализирания план за управление на ПР "Сребърна".

Facebook коментари