Неделя, 05 Юли 2020 г.

Община Алфатар закупи по проект микробус, адаптиран за хора с увреждания.

По проект "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е доставено специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания.
Госпожа Янка Господинова - кмет на община Алфатар увери, че със закупуването на автомобила ще се гарантира равен достъп на целевата група - потребители до услуги в общността; повишаване на жизнения стандарт на хората с увреждания и възрастните хора над 65г., ефективност на предоставяните социални услуги; прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово използване на различни социални услуги; възможност на целевата група потребители, да посещават обществени мероприятия, институции и здравни услуги; създаване на възможност за социално включване на уязвими групи лица от населението на територията на Община Алфатар; намаляване на социалното напрежение; повишаване интереса към социалните дейности, предоставяни на територията на Община Алфатар; подобрено качество на живот на преките потребители по проекта.
Достъпния за хората специализиран транспорт гарантира възможността им, да упражняват гражданските си права. Предотвратява влиянието на дискриминиращите бариери върху упражняване на правото на свободно придвижване.

Facebook коментари