Четвъртък, 04 Юни 2020 г.

Свикват извънредно заседание на Общинския съвет в Силистра на 14 ноември

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2, т.1, чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра Председателя му д-р Мария Димитрова свеиква заседание на Общински съвет – Силистра на 14.11.2016 г. (понеделник) от 16,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет на която ще бъде разгледана единствената точка- " Отмяна на решение № 267 от 29.06.2016 г. на Общински съвет -Силистра".
Припомняме, че с Решение № 45 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Силистра е
допълнено Решение № 1523 от 27.08.2015 г., с което е прехвърлено безвъзмездно
правото на собственост върху общински имоти на Министерството на
здравеопазването, като с посоченото решение е допълнено, че имота ще се ползва
за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ – Силистра.
На 23.06.2016г. е получено писмо от "МБАЛ – Силистра" АД с вх. №5686 /
23.06.2016г., с което молят за съдействие отново за допълване на решението, с
оглед на това, че спешното отделение в болницата остава без помещение и в тази
връзка да се добави и текста за нуждите на "МБАЛ – Силистра" АД.
Допълнението на Решение № 45 от 26.11.2015 г. е прието с Решение № 267 на
Общински съвет - Силистра от 29.06.2016 г.
С получено писмо от Министерството на здравеопазването - Център за спешна медицинска помощ – гр. Силистра, с оглед промени в изпълнението на инвестиционния проект, свързан с модернизацията на сградния фонд на Спешния център, е поискано отмяна на допълнението към Решение № 45 от 26.11.2015 г., прието с Решение № 267 на Общински съвет - Силистра от 29.06.2016 г. в срок до 14.11.2016 г.

Facebook коментари