Неделя, 01 Октомври 2023 г.

ОИЦ-Силистра ще представи "Развитие на социалното предприемачество"

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 "Развитие на социалното предприемачество" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
Процедурата е насочена към създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия. Чрез нея се цели улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи посредством създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
Предвидената безвъзмездна финансова помощ е до 100% за проекти от 50 000 лв. до 391 166 лв. Общият бюджет на процедурата е 15 000 000лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05 януари 2017 г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020.
Срещите ще се проведат на 10 ноември (четвъртък) и 11 ноември (петък) 2016 г. от 10:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра.

Facebook коментари