Събота, 13 Юли 2024 г.

Утвърдени са плановете за управление на резервата Сребърна и местността "Пеликаните"

Със заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева са утвърдени актуализираният план за управление на Поддържан резерват "Сребърна" и планът на Защитена местност "Пеликаните" (бивша буферна зона).

Новите планове са разработени от екип специалисти на обединение "Сребърна – Бели Лом", в изпълнение на проект, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013".

Заложените дейности в плановете ще се изпълняват през следващите 10 години. Те са свързани с управлението на хидрологичния режим, изпълнението на поддържащи и възстановителни мерки в резервата, борба с инвазивните видове и др.

Плановете са подробни и детайлизирани. В хода на подготовката им са направени много проучвания и са събрани данни за състоянието на екосистемите в защитените територии.

Facebook коментари