Събота, 03 Юни 2023 г.

Представиха проекта "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

На 03 ноември 2016 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Силистра се състоя пресконференция по проект "Техническа помощ за Община Силистра". Той е по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0006-С01 по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. Проектът бе представен от ръководителя - г-жа Йорданка Владимирова, Директор дирекция "Икономика". На пресконференцията присъства кметът на общината, д-р Юлиян Найденов.
Целта на публичното представяне бе да информира обществеността за осъществените и предстоящи дейности по проекта, както и за неговите цели.
Проектът се финансира по Процедура №BG16RFOP001-8.001 «Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.», Приоритетна ОС 8 "Техническа помощ" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. С бюджетната линия се предоставя безвъзмездна финансова помощ на Община Силистра за подпомагането ѝ в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г., както и изпълнение на функциите на Междинно звено по Приоритетна ОС 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014 - 2020 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 96 204,00 лева, като 81 773, 40 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и 14 430,60 лв. са от националния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е до м. декември 2023 г.

Facebook коментари