Вторник, 07 Февруари 2023 г.

ОИЦ с информационна обиколка из общините в областта

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) направи информационна обиколка в седемте общини от област Силистра за представяне на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" и Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
Периодът на прием на проекти по подмярка 4.1 стартира на 26 октомври 2016 г. и ще продължи до 7 декември 2016 г. Общият финансов ресурс е в размер на 237 млн. евро. Допустими кандидати са регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица) със стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро, които могат да докажат доход от земеделска дейност, както и признати групи или организации на производители (над 6 лица) за инвестиции от полза на цялата група. Допустими дейности са модернизация и механизация на стопанството с цел намаляване на производствените разходи, изграждане на нови или подобряване на съществуващи системи и съоръжения за напояване/отводняване, подобряване на енергийната ефективност на стопанствата, закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, закупуване на недвижима собственост за целите на стопанството, както и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. По реда на наредбата, кандидатите представят бизнес-план, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период. Бизнес-планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство и да доказва икономическата му жизнеспособност. Предимство се дава на проекти на млади земеделски стопани, интегрирани проекти, включително такива, свързани със сливания на организации на производителите, проекти, изпълнявани в необлагодетелстваните райони, проекти за колективни инвестиции и не на последно място инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации и проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна устойчивост/заетост. С приоритет са тютюнопроизводители (за дейности, различни от отглеждане на тютюн), проекти в сектори "Плодове и зеленчуци", "Етерично-маслени култури", "Животновъдство", производители на биологични продукти/суровини. Минималният размер на помощта е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният е 1 000 000 евро, като за закупуване на земеделска техника горният праг е 500 000 евро за един кандидат, а при колективни инвестиции – 750 000 евро.
Проектът на Индикативна годишна работна програма предвижда отваряне на подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" в началото на 2017 г., през лятото се очаква прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери", а към края на годината се отварят за прием публичните мерки 7.2 и 7.6, както и една част от групата на т.нар. "горски" мерки (Мярка 8). Дългоочакваната мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" се очаква да стартира през ноември 2017 г.
Темите предизвикаха интерес и много земеделски производители приеха поканата на ОИЦ-Силистра и посетиха информационна среща в удобната за тях община. Възникнаха много въпроси, основно за напояване и напоителни системи, мобилно пчеларство и възможностите за обновяване на стопанствата с нова техника. За присъстващите пчелари, експертите направиха полезна съпоставка между възможностите по подмярка 4.1 и Националната програма за пчеларство 2017-2019. Земеделските стопани обсъдиха помежду си текущи проблеми и възможността за създаване на Сдружение на територията на община Силистра.
До момента в област Силистра по ПРСР 2014-2020 има сключени общо 58 договора на стойност 14 144 447,84 лв. по подмерките 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Най-много са договорите в община Силистра – 26 договора на стойност 9 664 617,71 лв. Следват: в община Дулово – 17 договора с обща стойност 3 620 634,15 лв.; в община Тутракан – 9 договора на стойност 424 014,66 лв.; в община Ситово – 3 договора с обща стойност 251 817,50 лв.; в община Главиница – 2 договора за 97 790 лв. и в общините Кайнарджа и Алфатар има сключени по един договор, съответно на стойност 48 895 лв. (подмярка 6.1) и 36 678,82 лв. (подмярка 4.1).

Facebook коментари