Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Междуведомствената комисия: Язовирите в Силистренско не са опасни

В рамките на няколко дни - от 10 до 13 октомври т.г., назначената от областния управител на област Силистра Стоян Бонев Междуведомствена комисия обследва потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла в област Силистра.

Проверката имаше няколко акцента: проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях; установяване състоянието на проводимостта на речните легла както вътре, така и извън урбанизираните територии, вкл. и на проводимостта на 500-метровия участък след язовирните стени. Елемент от проверката бе и осъществяваният контрол за нерегламентирани дейности в заливаемите зони и в речното легло извън населените места.

Сред общите изводи правят впечатление констатациите: сравнително добро е състоянието на 500-метровияучастък след язовирните стени на проверените потенциално опасни водни обекти в настоящия момент; има проводимост, но речните русла на отделни обекти не са почистени, поради което са направени предписания за мерки за привеждане в изправно техническо състояние.

Проверените обекти имат изготвени аварийни планове, актуализирани съгласно последните промени в нормативната база. Предписанията за предприемане на необходимите мерки трябва да бъдат осъществени в резултат на взаимодействие между общините, Областно пътно управление Силистра и Агенция "Пътна инфраструктура" към МРРБ.

Според разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите всички язовири трябва да имат назначени оператори на язовирни стени и на съоръженията към тях.

По отношение на Дунавска дига "Тутракан-Бръшлен" (обект в защитена зона "Натура 2000") е констатирано, че короната по цялата дължина на дигата е добре почистена; осигурен е транспортен достъп и е възможно преминаването на специализиран транспорт.

По-голямата част от сухия и от мокрия откоси са в добро състояние, но почистените през пролетта на 2016 г. участъци са отново обрасли с храстовидна растителност. Крайно заключение: дигата е в изправно техническо състояние и може да изпълнява предназначението си на защитно съоръжение.

Дунавските диги "Попина-Гарван" и "Айдемир-Сребърна" не са в добро експлоатационно състояние, но може да изпълняват предназначението си на защитни съоръжения.

В изправност са язовирите "Бабук" и "Орехов кулак" край Силистра. Язовир "Антимово" – община Тутракан, е в изправно техническо състояние, както и язовир "Зафирово-шосето" в община Главиница. За язовир "Кавака" се препоръчва ремонт на спирателния кран, вазстановяване на отвоДящия канал и на преливника, както и на общия отводящ канал на 500 м след язовирната стена. Подобни са препоръките и за язовир "Сокол-шосето".

Язовир "Добротица" в община Ситово е в частично недобро техническо състояние: има нужда от окосяване и от възстановителни дейности. От почистване се нуждаят сервитутът и речното корито на почистения през пролетта участък от бившия "Екарисаж" до бившия "Лесилмаш") от корекцията на река "Бешовица" край Силистра.

Язовир "Майор Ценович – 1" в община Силистра е в неработоспособно техническо състояние и препоръката е да се свика експертен съвет за установяване на техническото състояние на обекта, зада се възложи проект за ремонтни работи по водния откос по язовирната стена, основния изпускател и преливника.

За язовир "Майор Ценович – 2": необходимо е да се възложи проект за основен ремонт на съоръжението или да се изведе от експлоатация, поради което е взето решение язовирът да отпадне от списъка на потенциално опасните язовири до извършването на необходимите ремонти и въвеждането му в експлоатация.

Язовирът в Ламбриново се нуждае от ремонт на преливника, от отстраняване на филтрацията и от отводняване на петата на сухия откос на язовирната стена. Язовир "Сакаджийка": препоръка за отстраняване от преливника на свлечени земни маси.

Facebook коментари