Петък, 26 Февруари 2021 г.

Публично обсъдиха актуализирания проект за ул. "Симеон Велики"

На 24.10.2016 г., в залата на Общински съвет- Силистра публично бе представен преработеният Работен проект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" прилежащи тротоари и зелени площи" в частта ландшафтно оформление, с цел запазване на дървесната растителност по улицата и реализацията на дейностите по проекта.
Представянето имаше за цел да запознае широката общественост с преработената част от проекта, за да може да продължи процеса по реализацията му.
Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Пред присъстващите д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и инж. Емил Гойчев, зам.-кмет "Устройство на територията", проектанският екип начело с арх. Олег Николов и ландшафтният арх. Георгиева обясниха подробно проектните изменения, съобразени с намеренията да се запази и обогати растителността по улицата и да се реализират нови комуникационни системи, съгласно социалните намерения на общината за социална градска среда с отношение към детайла.
Обсъждането имаше за цел да представи на широката общественост, на всички заинтересовани страни, преработеният проект, за да може да продължи процеса по реализацията му.
Със свои мнения, предложения и конкретни въпроси участваха и граждани, сред които и живущите по улица "Симеон Велики".
Всички предложения са вписани в протокол от представянето и обсъждането на прероботения работен проект в ландшафтната му част.

Facebook коментари