Сряда, 17 Април 2024 г.

Община Силистра ще строи 16 жилища за социално слаби

На 19 октомври 2016 г., в залата на Общински съвет Силистра, се проведе първото от поредицата публично представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проекта "Изграждане на жилищна сграда за социални жилища", по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г.
Проекта представи г- жа Денка Михайлова- зам.-кмет " Хуманитарни дейности" и д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра.
Дейностите, които се предвиждат по проекта включват: изграждане на жилищна сграда за социални жилища в гр.Силистра, предлагане на иновативен модел за ,,социално смесване". Предвижда се с реализацията на проекта да бъде изградена сграда, включваща 16 бр. жилища, за настаняване на хора от уязвими групи от населението. Предлаганата конкретна локация за изграждане на жилищата е на ул.,,Хаджи Димитър", с площ 581 кв.м., свободен общински терен. Ще бъдат настанявани лица или семейства отговарящи на наредба за реда на настаняване, включваща целевите групи: бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия; родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване- лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.
Лицата от целевата група задължително следва да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура (водопровод, канализация и др.), и да не притежават собственост върху недвижим имот.
Максималният срок на престой в социалните жилища ще бъде 3 години, като по този начин се цели да се даде начален старт на необлагодетелстваните групи.
Пълната информация по представяне на проекта, може да намерите на сайта на Община Силистра- http://www.silistra.bg/ .

Facebook коментари