Понеделник, 30 Януари 2023 г.

ОИЦ с информационна кампания за земеделските производители

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра на тема "Европейски пари за българското селско стопанство". Земеделски производители и сдружения ще бъдат запознати с параметрите на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи", както и с Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
Подмярката предоставя възможности за внедряване на нови продукти, технологии и обновяване на наличните активи, както и подобряване на условията на труд и производство, качеството на продукцията и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти. Допустими кандидати са регистрирани земеделски производители, признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, с няколко възможности за увеличаване на процента. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният е 1 000 000 евро, с определени уточнения.
Според заповед на министъра на земеделието и храните, подаването на проекти ще стартира на 26 октомври 2016 г. и ще продължи до 7 декември 2016 г.
Първите две срещи ще бъдат проведени по следния график:
• 17 октомври (понеделник) 2016 г., от 9:30 ч. – с.Гарван, община Ситово;
• 18 октомври (вторник) 2016 г., от 9:30 ч. – с.Кайнарджа в залата на Туристически информационен център.
За контакт с ОИЦ-Силистра:
Мария Недялкова, експерт "Комуникация, информация и логистика"
Тел. 086 822 012
e-mail: oic_silistra@abv.bg
ул."Симеон Велики" 49 (сградата на Художествената галерия, вход към Кукления театър)

Facebook коментари