Неделя, 26 Май 2024 г.

Проект за 196 950 лева стартира в Дулово

Стартира изпълнението на проект "Родители и деца заедно в учене и игра", финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
Проектът е иновативен за Община Дулово и ще се изпълнява в партньорство със сдружение "Светлина и за нас" – гр. Търговище, Обединено детско заведение "Мир" , Целодневна детска градина "Здравец" и Целодневна детска градина "Пролет" .
Основна цел на проекта е постигане на значими и устойчиви резултати във включването и задържането на децата от етническите малцинства и маргинализирани обществени групи в предучилищна възраст от община Дулово в образователната система, чрез гарантиране условия за равен достъп, посредством създаване на благоприятна, интеркултурна, подкрепяща среда, за изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация.
Проект "Родители и деца заедно в учене и игра", ще се изпълнява на територията на град Дулово и селата Поройно, Чернолик, Златоклас, Правда и Межден. Предвидено е в дейностите да се включат 216 деца на възраст 3- 6 години, както и техните родители. С тях ще работи мултидисциплинарен екип, който се състои от педагози, социален работник, психолог, консултант и медиатори. Всички специалисти ще работят в следните три насоки:
1. Осигуряване на подходяща образователна среда за децата от малцинствените общности, с цел повишаване качеството на обучението и подобряване резултатите от него.
2. Насърчаване на родителите от етническите малцинства за участие във възпитателния и образователния процес на техните деца.
3. Подкрепа на семейства от маргинализирани етнически общности за включване на децата им в образователната система.

Проектът е на обща стойност 196 950 лева и е с продължителност 26 месеца.

Facebook коментари