Сряда, 28 Октомври 2020 г.

ОИЦ представи възможности за обновяване на селските райони в Главиница, Ситово и Тутракан

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работни срещи в три от общините в област Силистра – Главиница, Ситово и Тутракан за представяне на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Основната цел на подкрепата е да се насърчи социалното приобщаване и икономическото развитие в селските райони, както и да се намали бедността. Допустимите кандидати са общини на територията на селски райони, ВиК оператори в агломерации под 2 000 е.ж., юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и читалища. Процедурата по прием на проекти ще бъде отворена на 2 септември 2016 г. и ще продължи до 3 октомври 2016 г. Общият бюджет е в размер на 341 млн.евро.
Въпреки отпускарския период, срещите предизвикаха интереса на представители на местната власт, читалища и неправителствени организации. Мярката предоставя възможности за обновяване на улици и тротоари, общински пътища, водоснабдителни системи, социална и общинска образователна инфраструктура и обекти, свързани с културния живот. Експертите от ОИЦ-Силистра представиха финансовия ресурс, разпределен съгласно допустимите дейности, както и ограничителните мерки. Обсъдени бяха изискванията към проектите, допустимите разходи и условия, включително възможностите за авансови и междинни плащания.
По време на срещата възникнаха много въпроси относно възможността за реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищата, тъй като в повечето села те са основно средище на социален и културен живот. Експертите от ОИЦ-Силистра наблегнаха на възможността им да кандидатстват самостоятелно с до 1 заявление за подпомагане по допустимите дейности, с максимален размер до 200 хил. евро за проект. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ за ВиК оператори и неправителствени организации, и до 36 месеца за общини и читалища. След провелата се дискусия стана ясно, че общинските администрации вече работят усилено и имат работни проекти за реализиране на своите идеи. В същото време, изразиха своята готовност за допълнително обсъждане на нуждите на читалищата. Всички присъстващи оцениха срещите като изключително полезни и си пожелаха успешна реализация на своите проекти.
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook коментари