Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

ОИЦ-Силистра презентира възможгностите за подобряване живота в селските райони

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра. Общински експерти, читалища и неправителствени организации ще бъдат запознати с параметрите на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. По време на срещите ще бъдат представени условията за допустимост на кандидати, дейности и разходи, както и срока и начина за подаване на проектни предложения.
В област Силистра само община Силистра е от градски тип, всички останали общини попадат в обхвата на ПРСР 2014-2020 и могат да кандидатстват с проекти за обновяване на селата в своите райони. По мярката могат да бъдат финансирани дейности за строителство, рехабилитация, реконструкция на общински пътища, улици и тротоари, водоснабдителни съоръжения, както и за изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социална, културна и образователна инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на до 100% от допустимите разходи.
Според заповед на министъра на земеделието и храните, подаването на проекти ще стартира на 2 септември 2016 г и ще продължи до 3 октомври 2016 г.
Първите срещи ще бъдат проведени по следния график:
• гр.Главиница – 09 август, от 10:00 ч., зала в Община Главиница, ет.4;
• с.Ситово – 10 август, от 10:00 ч., зала на Общински съвет Ситово;
• гр.Тутракан – 11 август, от 10:00 ч., зала в Община Тутракан, ет.2.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook коментари