Понеделник, 27 Март 2023 г.

Събарят "Болница на края на града"?

Община Силистра, притеснена от състоянието на сградата, по известна като "Болница на края на града" е възложила на независими експерти да обследват комплекса от недовършени постройки. Извършените обследвания и анализи потвърждават съмненията за лошото състояние на сградите, от които се състои болницата, поради нейното не завършване и появилите се в следствие на него дефекти, пукнатини и деформации, като същата е застрашена от самосрутване поради амортизация на структурните й елементи. Заключението на експертите от фирма "ПЕР ЕНД ВИ" ООД, гр. Варна, извършили конструктивната експертиза на сградите на болницата, е че на база извършените огледи, замервания, съпоставяне на нормативите по време на проектирането на сградите със сега действащите нормативи, конструкцията на разглежданите сгради е силно компрометирана, като съществуването на същите е нецелесъобразно. В непосредствена близост преминава централен път, има изградени вили на граждани в техни лозя, които при евентуално срутване на високите тела на сградата биха застрашили живота и здравето на хората, преминаващи и живеещи в близост, както и евентуално увреждане на тяхната собственост. Също така на няколко пъти беше проявен интерес от закупуването на имота, находящ се под сградите – незавършено строителство, но наличието на тази тежест – опасната и самосрутваща се сграда и стойността на нейното премахване, препятства продажбата на имота и възпира инвестиционните намерения на редица кандидати. Съгласно чл. 197 от ЗУТ, собственик може сам да премахне свой законен строеж. В случая собственик на сградата е Община Силистра и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на Общински съвет - Силистра в този смисъл, което ще бъде гласувано на 28 юли тази година.

Facebook коментари