Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Съставиха акт на мандра в Ситово за неизпълнено предписание

Експертите на РИОСВ-Русе са съставили акт за установяване на административно нарушение на млекопрeработвателното предприятие в с. Ситово, собственост на "Интер ЕС 2000" ЕООД.
Контролната проверка по изпълнение на дадено предписание в предходен период и по препратен от Министерството на околната среда и водите сигнал за замърсен водоем и наличие на мъртви животни е извършена в края на миналата седмица.
При проверката е констатирано, че не са изпълнени дадените на 10 юни предписания за почистване и въвеждане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. В момента на проверката, образуваната суроватка при обработка на млечни продукти не се преработва и изтича в канал. Дружеството е представило документи за предаването на част от суроватка на друга фирма.
На "Интер ЕС 2000" ЕООД са дадени предписания в едноседмичен срок да почисти и приведе в техническа изправност пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, както и да изготви инструкции за експлоатация и поддържане.
Дадено е и предписание да се извърши класификация на образуваните от дейността отпадъци и да се представи отчетна книга съгласно изискванията на спериализирана наредба.
Предвиденото пробовземане на води от водоема не беше извършено, тъй като има съмнения за атракс по животните.
Предстои последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

Facebook коментари