Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Актуализират списъка на средищните училища заради закритото СОУ "Юрий Гагарин"

През учебната 2015/2016 година в Списъка на средищните училища бяха включени 5 училища от община Силистра - СОУ "Никола Вапцаров", СОУ "Юрий Гагарин", ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Силистра, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Калипетрово, ОУ "Свети Климент Охридски", с. Професор Иширково. Съгласно чл.2 на ПМС №84 за средищно училище се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училище. На средищните училища се предоставят допълнителни средства за транспортни разходи на пътуващите ученици, както и за целодневна организация на учебния ден и столово хранене на учениците от І до VІІІ клас, включени в полуинтернатните групи в размер на 544 лв. на ученик за бюджетната година.През учебната 2015/2016г. са осигурени и изразходвани общо 622 288 лв., както следва:
1. за транспорт – 101 973 лв.;
2. за целодневна организация на учебния ден – 520 315 лв., в т.ч. 88 197лв. за столово хранене. Средствата са предоставени на средищните училища за 263 пътуващи ученици и за 895 пътуващи и непътуващи от І до VІІІ клас в полуинтернатните групи. В община Силистра постъпиха докладни записки от директорите на СОУ "Никола Вапцаров", гр. Силистра, ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра, ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Калипетрово и ОУ "Св. Климент Охридски", с.Професор Иширково с предложение да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2016/2017 година. Със Заповед № РД-14-58/20.06.2016г. на Министъра на образованието и науката СОУ "Юрий Гагарин", гр. Силистра е закрито и съответно не подлежи на обсъждане.

Facebook коментари