Вторник, 05 Декември 2023 г.

Инж.Пеньо Пенев е стария нов управител на общинската фирма "Синева" (видео)

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел управлението на едноличните дружества с ограничена отговорност се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и кмета на общината.
Договорът за управление на еднолично търговско дружество с общинско участие
в капитала се сключва за срок до 3 (три) години от кмета на общината на основание решението на Общинския съвет за избиране на орган на управление на дружеството или на основание резултатите от проведения конкурс – с лицето,спечелило конкурса. Съгласно чл. 31, ал. 2 от цитираната наредба, при наличие на добри икономически показатели, договорът за управление може да бъде продължен за нов период след решение на Общинския съвет.
В тази връзка, представям на вниманието на Общинския съвет справка за реализираните резултати от дейността на "Синева" ЕООД за 2007, 2008 и 2009 г.,видни от представените годишни финансови отчети на дружеството:
§ За финансовата 2007 г. – нетни приходи от продажби – 1 364 хил. лв., дружеството реализира печалба в размер на 5 хил. лв., като средният списъчен брой на персонала е 142 бр.;
§ За финансовата 2008 г. - нетни приходи от продажби – 1 982 хил. лв.,
дружеството реализира печалба в размер на 259 хил. лв., като средният списъчен брой на персонала е 136 бр.;
§ За финансовата 2009 г. - нетни приходи от продажби – 1 690 хил. лв.,
дружеството реализира печалба в размер на 113 хил. лв., като средният списъчен брой на персонала е 119 бр.
Общинския съвет Силистра избра единодушно с 28 гласа "За" инж. Пеньо Недев Пенев за управител на "Синева" ЕООД за срок от3 /три/ години , считано от 07.08.2010 г. и определя месечно възнаграждение на управителя на "Синева" ЕООД в размер на 300 % от средната месечна брутна работна заплата за дружеството.

Facebook коментари