Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Наложена е принудителна административна мярка за възстановяване на естественото състояние на пасища в землището на град Алфатар

Със заповед на директора на РИОС – Русе е наложена принудителна административна мярка на две физически лица от Алфатар, за възстановяване на естественото състояние на общински пасища, попадащи в границите на Защитената зона "Хърсовска река" от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците.
Лицата са засели терените самоволно със земеделски култури в три поземлени имота. Нарушението е констатирано при контролна проверка на място след подаден сигнал от жител на Алфатар, наел терените за ползване по предназначение. Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона, терените могат да се използват за паша без да се променя предназначението им. На виновните лица са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на Закона за биологичното разнообразие. Дадени са и предписания за възстановяване на естественото състояние на пасищата.
При повторна проверка е установено, че едно от лицата е изпълнило предписанието, а другото – частично. Ще бъде съставен нов АУАН за неизпълнение на даденото предписание на лицето, което не е премахнало засетите култури.

Защитена зона "Хърсовска река" (BG0002039) е обявена със Заповед № РД-74/ 28 януари 2013 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер (Quercus cerris), на места примесени с граница (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana).
В района на Хърсовска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената кнога на България (1985). Суходолието на Хърсовска река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч (Tadorna ferruginea), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черната каня (Milvus migrans), малкия креслив орел (Aquila pomarina) и белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), където тези видове гнездят в значителни количества. По Хърсовска река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка (Emberiza hortulana), синявицата (Coracias garrulus) горската чучулига (Lullula arborea), полската бъбрица (Anthus campestris), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и челночелата сврачка (Lanius minor).

Facebook коментари