Събота, 10 Декември 2022 г.

Започна редовното заседание на Общинският съвет на Силистра от 10.00 часа на 29 юли

Започна редовното заседание на Общинският съвет на Силистра днес от 10.00 часа на 29 юли

В дневния ред на заседанието са включени 21 точки плюс три допълнителни. Заседанието протича при следния дневен ред:
1. Частична актуализация на Плана за капиталови разходи за 2010 г. на Община Силистра.
Внася: Кметът на общината
2. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Внася: Кметът на общината
3. Връщане за ново обсъждане Решение № 1257 от Протокол № 37 от 24.06.2010 г.
Внася: Областен управител
4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост.
Внася: Кметът на общината
5. Разпореждане чрез търг с незастроен имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, върху който може да се учреди право на строеж.
Внася: Кметът на общината
6. Разпореждане със земеделски имоти – частна общинска собственост в землищата на гр. Силистра и с. М. Ценович.
Внася: Кметът на общината
7. Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в с. Ветрен.
Внася: Кметът на общината
8. Определяне на нова цена при разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в с. Айдемир, върху които може да се учреди право на строеж за търговски обекти.
Внася: Кметът на общината
9. Откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир в с. Ламбриново, Община Силистра.
Внася: Кметът на общината
10. Промяна на Решение № 514 от 10.10.2008 г. Общински съвет – Силистра за предоставяне за безвъзмездно ползване на земя от Общински поземлен фонд на СНЦ Читалище "Йордан Йовков" с. Казимир.
Внася: Кметът на общината
11. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот IX, заедно с масивна едноетажна сграда (фуражомелка), намиращи се в кв. 2 по плана на с. Проф. Иширково, Община Силистра.
Внася: Кметът на общината
12. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост – Масивна едноетажна сграда – фуражомелка, намираща се в землището на с. Българка, Община Силистра.
Внася: Кметът на общината
13. Даване съгласие за сключване на анекс към приватизационен договор № 169/23.11.2006 г. с фирма "ДАКА" ООД гр. Варна.
Внася: Кметът на общината
14. Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. /чл. 49/
Внася: Кметът на общината
15. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Внася: Кметът на общината
16. Изменение и допълнение на учредителния акт на общинско търговско дружество "Диагностично – консултативен център 1 - Силистра" ЕООД.
Внася: Кметът на общината
17. Избор на управител на "Синева" ЕООД.
Внася: Кметът на общината
18. Разкриване на нова социална услуга "Преходно жилище" като делегирана държавна дейност през 2011 година.
Внася: Кметът на общината
19. Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Силистра във връзка с Областното планиране за периода 2011 – 2015 година.
Внася: Кметът на общината
20. Промени в текстовете на "Раздел III – Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински услуги" от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Внася: Кметът на общината
21. Изказвания и питания.
______________________________________________________________
Одобряване на Подробен Устройствен План.
Внася: Кметът на общината
Предоставяне на социална услуга "Седмична грижа" в рамките на капацитета на ДЦДМУ - Силистра.
Внася: Кметът на общината
Промяна на Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра.
Внася: Кметът на общината
Заявление за участие в постоянни комисии от Теменужка Богданова Бухчева, общински съветник.
Внася: Председателят на Общинска съвет

Facebook коментари