Вторник, 24 Май 2022 г.

Проект за образователна интеграция стартира в Община Силистра

На 30.09.2015г. Община Силистра подписа договор и започва работа по проект "Врата към вълшебния свят на знанията", разработен от Отдел "Образование и младежки дейности", по Конкурсна процедура 33.14-2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Фокусът на проекта "Врата към вълшебния свят на знанията" е поставен върху децата и учениците от малцинствени етнически групи в ЦДГ "Детелина" и ОУ "Св. Климент Охридски" с. Професор Иширково, Община Силистра. Целта е осигуряване на равен старт в обучението и предоставяне на допълнителна образователна подкрепа за тези деца.
Целевата група са 160 ученици на възраст от 1 до 8 клас от ОУ "Св. Климент Охридски" и 80 деца от ЦДГ "Детелина" с. Професор Иширково с различен етнически произход.
Основните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция. С целенасочена допълнителна работа за преодоляване на езиковата бариера при учениците, с мотивирането на техните родители да подкрепят образованието на децата си, проектът ще спомогне за ранното интегриране в образователната система, което от своя страна е превенция срещу отпадането от следващите образователни етапи. За постигането на целите ще бъдат организирани следните дейности: Изграждане и функциониране на 3 ателиета: "Родна реч", Театрално - игрова дейност "Приятели от приказките" и "Моят избор"; Ден на отворените врати; "Лятно училище»; посещение на куклена постановка и издаване на информационни материали.
С реализиране на планираните дейности ще бъдат създадени условия за подпомагане интегрирането на децата и учениците от етническите малцинства чрез насърчаване на тяхната инициативност, придобиване на нови знания и умения и по-висока лична самооценка и самодоказване.

Facebook коментари