Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

РИОСВ – Русе изисква от община Силистра актуализация на Програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух

По време на пресконфренция днес директорът на РИОСВ - Русе Лилия Атанасова представи резултатите от контролната дейност на РИОСВ-Русе за І –во шестмесечие на 2010 година. По отношение на чистотата на атмосферния въздух, в началото на 2010 година са регистрирани са превишения от допустимите норми по показател ФПЧ 10 (през зимните месеци). Те се дължат на използването на твърди горива в битовия сектор през отоплителния сезон. С топлофицирането и газифицирането на битовия сектор замърсяването на атмосферния въздух ще се намали чувствително. До кметовете на общините Русе и Силистра (двата Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух) са изготвени писма, чрез които се изисква актуализация на Програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух и оценка на дяловете на отделните източници, емитиращи фини прахови частици, както и набелязването на конкретни мерки за тяхното намаляване.

Facebook коментари