Събота, 22 Януари 2022 г.

Търсят се 24 млади висшисти да стартират кариерата си

От 28 септември до 23 октомври 2015 г. младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програма "Старт на кариерата". Те се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата.
Документи (в един екземпляр) могат да подават само младежи, регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица - безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, и не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени към 23 октомври 2015 г., вкл.), които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.
Както е известно, програмата "Старт на кариерата" дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната по процедура 2015 г. са заявени 1059 работни места в централните ведомства, областните или общинските администрации. Търсените от работодателите специалисти са в сферата на социалните, стопанските, инженерните и правните науки, информатиката, компютърните науки, архитектурата, строителството, аграрните науки, администрацията, ветеринарната медицина и др.
 На територията на област Силистра по програмата ще бъдат наети общо 24 млади висшисти. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации - според конкретните потребности на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 2. Шест от седемте общини от областта са дали общо 12 заявки по програмата (по 2 за всяка една от общините, без Кайнарджа). В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област Силистра също се търсят специалисти: Областна дирекция "Земеделие" – 5 /по едно - за дирекцията и за общинските служби в Силистра, Дулово, Тутракан и Главиница/, ТП на Националния осигурителен институт – 2, а останалите обявени места за по едно – Териториално статистическо бюро, дирекция "Социално подпомагане"-Силистра и дирекция "Инспекция по труда".
 За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател.
 Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.

Facebook коментари