Неделя, 22 Май 2022 г.

Учебната 2015/2016 в община Силистра ще стартира с 340 първолака

От Община Силистра изнесоха интересна информация за новата учебна година:

Учебната 2015/2016 година ще стартира с около 3421 ученици (с 43 по-малко от предходната уч.), разпределени в 158 паралелки от І до ХІІ клас и 15 деца в подготвителна група на СОУ "Юрий Гагарин".
С най-много ученици е ОУ "Иван Вазов" – 600,
Близо 340 са първокласниците през новата учебна година – най-много в ОУ "Ив. Вазов" – 108. От тях в целодневна организация на учебния процес са обхванати 332 ученика.
В детските градини децата са 1357 (с 66 по-малко деца от миналата година). Подготвителна група ще посещават 686 деца.
Няма индикации за недостиг на педагогически кадри и към момента се провеждат конкурси в някои училища и детски градини. За новата учебна година има 3 –ма новоназначени учители под 35 години, като в процентно разпределение на близо 490 –те учители, работещи в Общинските училища, детски градини и обслужващи звена, най-голям е делът на педагозите от 35г до 54г. (60%), 35% са учителите над 54г. и 5% са под 35г.
В 7 от 11-те общински училища са утвърдени 22 паралелки с ученици под задължителния минимум, от които 19 маломерни и 3 слети, както следва:
1. ЕГ "П. Яворов" – 2 паралелки в ХІІ клас;
2. ПМГ "Кл.Охридски" – 1 паралелка в ХІІ клас;
3. СОУ "Н. Вапцаров" – 2 паралелки в ХІ и ХІІ клас;
4. СОУ "Ю. Гагарин" – 3 паралелки в V, VІ и VІІ клас;
5. ОУ "Кирил и Методий", с. Калипетрово – 7 паралелки от І до VІІІ клас , без ІІІ клас;
6. ОУ "Кл. Охридски", с. Иширково – 2 паралелки във ІІ и VІІІ клас;
7. ОУ "Кирил и Методий", с. Брадвари – 2 маломерни в VІ и VІІІ клас и 3 слети паралелки - І и ІІІ клас, ІІ и ІV клас, V и VІІ клас.
През 2014/2015г. общият брой също беше 22, 18 маломерни и 4 слети.

Запазва се броят на средищните училища са 5, не са променени:
- СОУ "Н. Вапцаров" - пътуващи 73 ученици - 64 от Айдемир и 9 от Сребърна;
- СОУ "Ю. Гагарин" – пътуващи 11 ученици от Айдемир;
- ОУ "Кирил и Методий", Силистра – пътуващи 47 от Айдемир и 2 от Сребърна;
- ОУ "Кирил и Методий", Калипетрово – пътуващи 27 от с. Бабук;
- ОУ "Кл. Охридски", с. Иширково – пътуващи 114 – 102 от Йорданово, 3 от Смилец, 2 от Казимир, 6 от Ламбриново.
Обхванатите в обедно хранене деца са общо 1251. Всяко училище избира самостоятелно доставчикът на кетъринг услугите. По схемата на ДФ "Замеделие" " Училищен плод", за предоставяне на свежи плодове и зеленчуци ще се включат СОУ "Н. Вапцаров", ОУ "Ив. Вазов", СОУ "Ю. Гагарин", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "От. Паисий", ОУ "Кл. Охридски", с. Иширково и в 100% от Детските градини.
През учебната 2015/2016 година превозването на учениците от село Айдемир и село Сребърна до училищата в град Силистра ще продължи по вече действащата гъвкава транспортна схема
Макар до тук изнесената информация да отразява обстановката само в общинските училища, то искам да ви уверя, че Общинското ръководство с еднакво внимание се интересува и от нуждите на професионалните гимназии. Когато е необходимо се оказва съдействие на всички училища. Г-жа Денка Михайлова в качеството си на зам.-кмет "Хуманитарни дейности" се запозна лично с обстановката в училищата.
При направено през последната седмица обследване, се установи, че там където има недостатъчна осветеност на училищните дворове, това до голяма степен се дължи на клони от близки дървета. Много бързо Общината е предприела мерки за окастрянето на тези клони.
В процес на обновяване са пешеходните пътеки пред всички училища.
ОП "Дръстър" е оказано съдействие за отремонтиране на опасни осветителни тела във физкултурния салон на СОУ "Гагарин", отстраняване на опасни съоръжения от двора на ЦДГ "Добруджа", предстой ремонт на най-компрометирани части от покривната конструкция на ОСУ "Дръстър" и др.
Оказано е съдействие Окастряне на храсти в дворовете на детските градини
През изминалата година Общината е вложила средства за реновиране на училищните сгради СОУ "Вапцаров", ЕГ "Яворов", ОУ "Кл. Охридски"- с. Иширково ОДЗ "Мир", ЦДГ "Детелина"- Иширково, ЦДГ "Иглика" и др.
Община Силистра планира инвестиционни въздействия в ЦДГ"Добруджа, ЦДГ"Ян Бибиян"-2, ЦДГ"Здравец",с.Калипетрово, ОДЗ"Мир", ЦДГ"Детелина",с.Проф.Иширково – за ремонт на покривни конструкции в размер на 361 660лв., целеви средства предоставени с Постановление № 81 на Министерския съвет от 06.04.2015 г.
Приключил е първия етап по ОПРР,Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", като на заседание на работна група за определяне на приоритетни обекти за въздействие, е взето решение за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Общината да подаде проектно предложение за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност .

Facebook коментари