Събота, 13 Юли 2024 г.

Предлагат да закрият социална услуга "Преходно жилище" и да увеличат капацитета на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за лица с психични разстройства

На редовно заседание (25.06.2015г.) на Обс-Силистра, ще гласуват решение за: Закриване на социалната услуга "Преходно жилище" и увеличаване капацитета на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за лица с психични разстройства

В България през последните години се осъществява промяна от институционален тип грижи за деца и лица в риск, към грижи, приоритетно ориентирани към семейна и близка до семейната среда.
Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с увреждания е един от ключовите приоритети в социалната политика на европейско, национално и общинско ниво.
В хода на изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 година, Община Силиста постигна немалко резултати в осъществяване процеса на деинстиуционализация на деца. През последните три години е ясно изразена тенденцията на намаляване броя на децата, настанени в Дом за деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов" /ДДЛРГ/.
Пониженият брой на настаняванията в специализираната интитуция е в резултат на реализиране на процеса на деинституционализация на деца в риск, ограничаване входа на институцията чрез развиване на алтернативни социални услуги – приемна грижа и ЦНСТ и доведе до реформиране на социалната услуга и намаляване на капацитета й с 38 места след 2011 г.
В резултат на осъществяващите се процеси в социалната сфера, потребителите на социалната услуга Преходно жилище, намираща се на територията на Дома и предоставяща услуги за придобиване на умения за самостоятелен живот на деца, на които им предстои напускане на ДДЛРГ, постепенно намаляват и към момента в жилището са настанени 2 деца, които предстои да бъдат изведени до края на м. юли 2015 г.
В тази връзка, считам за целесъобразно да се стартира процес за закриване на социалната услуга "Преходно жилище", като освободените средства биха могли да се използват за увеличаване капацитета на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за лица с психични разстройства в с. Айдемир, към която потребностите на хората в риск все повече нарастват.
Предстоящите промени са заложени в плановите документи, свързани с реализацията на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Силистра за периода 2011-2015 година, съгласувани са с Обществения съвет за социално подпомагане и услуги и Дирекция "Социално подпомагане" – Силистра, както и са приети от Общински съвет – Силистра през месец март 2015 година.

За повече информация: http://obs-silistra.com/news.php?readmore=130

Facebook коментари