Сряда, 19 Юни 2024 г.

23-ма родители на деца до 3 години искат разкриване на ясленска група в с.Айдемир

23 родители на деца до 3 години от с.Айдемир и с.Сребърна искат разкриване на ясленска група към ЦДГ-2, с.Айдемир. Припомняме, че според НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.) яслени групи група към целодневни детски градини могат да бъдат съставяни минимално от 8 деца, максимално до 18 деца. В момента се очаква становището на община Силистра по направеното искане.

Facebook коментари