Вторник, 06 Юни 2023 г.

Областният управител ще прави преглед на бойната готовност на "Гражданска защита"

Утре (Петък, 16.07.2010 г.), Областният управител д-р Владимир Янков и заместникът му Денка Михайлова ще присъстват на демонстрация на дейността на Областно управление "Гражданска защита" -Силистра.
Демонстрацията е част от деня на Отворените врати, който се организира по повод професионалния празник на служителите на "Гражданска защита" – 18 юли, разясни началникът на силистренското управление инж. Денко Вълев.
От 10 до 12 часа на 16 юли, на площад "Свобода", ОУ "Гражданска защита"-Силистра ще представи пред обществеността екипировката, оборудването и техниката, използвани при аварийно-спасителната дейност на управлението.

Историческа справка:
Началото на дейността по защитата на населението, материалните и културните ценности в Република България е поставено с приемането на Указ N 310, от 18 юли 1936 година. С Указа се утвърждава "Наредба-закон за противовъздушна и химическа защита на населението в Царството". Наредбата-закон и последвалите я правилници регламентират въпросите по устройството на противовъздушната и химическата защита /ПВХЗ/, дейността на различни държавни органи и гражданските задължения. ПВХЗ е била създадена с цел защитата на населението и на националното стопанство при въздушни и химически нападения.
В хода на своето развитие Гражданска защита /отбрана/ се утвърждава като система за защита на населението и на националното стопанство.
Държавната структура е създадена с приемането на Указ N 310, от 18 юли 1936 година.
През 1942 г. се формира управление "Противовъздушна и химическа защита", през 1946 г. се преименува на "Противовъздушна и противохимическа отбрана". От януари 1950 г., организирането и подготовката на гражданското население се възлага на МВР и една година след това се създава Централното управление на Местната противовъздушна отбрана. Вниманието е съсредоточено към оръжията за масово поразяване, защита на населението и ограничаване на пораженията при евентуални противникови нападения. Указ 252 от 1962 г. поставя по-високи изисквания пред организацията и тя се реорганизира в Гражданска отбрана. Превръща се в система от общодържавни отбранителни мероприятия и е непосредствено подчинена на Министерския съвет. От 1971 г. Гражданска отбрана обхваща отбранителни дейности, осъществявани във военно и в мирно време по предотвратяване и ограничаване на последствията от природни бедствия и големи производствени аварии. Функционира под непосредственото ръководство на Министъра на отбраната /МО/. Нормативната основа за формирането на система, която се занимава с устойчивостта на отраслите и обектите на националното стопанство, както и със защитата на населението по време на военен конфликт и при бедствия и аварии е Указ N 265 на Държавния съвет от 1978 г. До 1989 г. задачите, организацията, оборудването на Гражданска отбрана са насочени предимно към подготовката за защитата на населението от оръжията за масово поразяване при военен конфликт. Паралелно с тези задачи, ГО развива и функциите си, свързани с реагирането при бедствия и аварии.
След 1991/92 г., в съответствие с демократичните процеси у нас, започна реформирането и преструктурирането на Гражданска отбрана. С решение на Министерския съвет № 419 от 04.12.1991 г. и Заповед № 57 на Министъра на отбраната от 04.03 1992 г, организацията се преименува от Гражданска отбрана на Гражданска защита към МО. Процесите на обновление в Гражданска защита са насочени към създаване на условия за защита на населението в мирно време, при възникване на природни бедствия и промишлени аварии, като се запазват нейните задачи и за военно време.

Основни дати и събития в най-новата история на Гражданска защита:
 Създаване на нови структури във всички нива на държавното управление. Органите и силите на Гражданска защита от месец май 1992 г. се отделят от органите на мобилизацията и военния отчет.
 През 1992 г. се създават първите пет професионални щатни формирования за провеждане на спасителни работи и неотложни аварийно-възстановителни дейности при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. До 2006 г. техният брой нараства на 16, а през 2009 година, на територията на страната има 31 спасителни формирования.
 18 юли е обявен за Ден на Гражданска защита с Решение № 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г.
 Със Заповед на Министъра на отбраната от 24 март 2000 г. Управление "Гражданска защита" към МО се преименува в Служба "Гражданска защита" към същото ведомство.
 На 11 ноември 2009, Народното събрание приема промените в Закона за МВР, обнародван в "Държавен вестник" – бр. 93 от 24.11.2009г. Формирана е Главна дирекция "Гражданска защита", национална специализирана структура на МВР.

В структурата на ОУ "Гражданска защита"- Силистра функционират две основни групи:
1. Група "Планиране, оперативна дейност и ОКИЦ (оперативен координационно-информационен център), в чиито ангажименти са дейностите по аварийно планиране, превантивен контрол, обучение и подготовка, инженерна защита, радиационна, химична и биологична защита, ранно предупреждение и координация и др.
Провеждат се обучения на Областния и общинските Щабове за координация, на доброволци, ученици и др.
2. Група "Аварийно-спасителни дейности" , която изпълнява дейности по Аварийно спасяване, неотложни аварийно-възстановителни работи и подпомагане и създаване на условия за оцеляване.
Екипи на групата действат при наводнения, земетресения, бури и смерчове, снежни виелици пожари, катастрофи, промишлени аварии, разливи от нефтопродукти...

Facebook коментари