Сряда, 29 Май 2024 г.

Кметът на Община Силистра подписа договор по проект за 549 669 лева

На 05.06.2013 г. Кметът на Община Силиста д-р Юлиян Найденов подписа
договор за безвъзмедна финанансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/004
"Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.".
Проектът е одобрен с решение № РД 02 – 452 от 20.05.2013 година по схема
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.,
приоритетна ос 5 "Техническа помощ", операция 5.3 Изграждане на
капацитет на бенефициентите на ОПРР.
Общата стойност на проекта е в размер на 549 669,00 лева и срокът за
изпълнение е 18 месеца, от дата на сключване на договора. Чрез
реализирането на настоящия проект, Община Силистра още в началото на
следващия програмен период ще има висока проектна готовност за усвояване
на безвъзмездна финансова помощ по схеми на Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014-2020 г..

Facebook коментари