Петък, 23 Февруари 2024 г.

Мирослав Калинов: Финансовото състояние на общината се подобрява със стабилни темпове.

Днес финансовия директор на община Силистра Мирослав Калинов даде интервю за радио "Мелодия". Той отговаря на въпроси свързани с изпълнението на Бюджет 2012, както и с цялостното състояние на общинските финанси. Публикуваме текста на интервюто с незначителни съкращения.- Г-н Калинов, на последната сесия на Общински съвет – Силистра, бе гласуван първия отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на новия мандат - какво показва той?
Наистина е така и това вече дава основни ориентири за изпълнението на целия бюджет 2012г.
И сега съм убеден, че това бе най-добрият бюджет, който е възможен. Огромните задължения, с които поехме общината и бушуващата икономическа криза, ни принудиха да съставим адекватен на реалната ситуация бюджет. В него няма "кухи" приходи и се постарахме да осигурим минималната издръжка на всички бюджетни структури.

- Къде според Вас са най-големите проблеми на Бюджет 2012?

Наследените просрочени задължения за капиталови разходи в размер на 3 800 000 лева не позволиха да заделим средства за някои необходими за общината разходи. Това, за съжаление, ще се отрази в поддръжката на пътната инфраструктура и състоянието на част от общинска собственост.

- Какво реално показва отчета за изпълнението за първото полугодие на 2012г.?

Бюджетът на община Силистра към 30.06.2012г. е в размер на 29 223 159 лв., при първоначален план 28 580 646 лв.
Общо приходите в бюджета на Община Силистра по отчет към 30.06.2012 г. са в размер на 7 489 048 лв., което представлява 47.33 %.
Изпълнението на местните приходи към 30.06.2012г. е в размер на 5 703 871 лв. /42.56 % спрямо годишния план/ и са предназначени за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
За същият период на 2011г. са били в размер на 4 715 176 лв. /32.14 % спрямо годишния план/ или ние постигнахме увеличение с 10,42% или 988 695 лв.

Изпълнението на собствените приходи /данъчни и неданъчни приходи/ за отчетения период е в размер на 4 959 883 лв. което представлява 56,67 %.
За същият период на 2011г. са били в размер на 4 507 444 лв. или 45.15 % спрямо годишния план. Резултатите се постигнати благодарение на предприетите ефективни мерки за събираемостта вземанията на Община Силистра от физически и юридически лица или с увеличение с 11,52% или 452 439 лв.
Просрочените задължения в местни дейности към 31.08.2012 г. са в размер на 5 818 943 лв., от които 4 487 170 лв. за текуща издръжка включително ел. енергия, вода, горива, външни услуги и други разходи; 193 800 лева – заем от набирателна към бюджетна сметка и 1 833 897 лева – капиталови разходи.
Към 31.10.2011г. просрочените задължения са били в размер на 6 473 211 лв., т.е. постигнахме намаление с 10,11% или 654 268 лв.
Както виждате, въпреки наследените огромни просрочени задължения, обективният структурен дефицит на община Силистра и растящите темпове на инфлация, с която се индексират цените на горива, ток, храни и други консумативи, община Силистра подобрява финансовото си състояние. Това се постига в резултат на добрите управленски решения на екипа.

- На това ли се дължи факта, че Министерството на финансите Ви обяви за отличник в класацията си?

Да, наистина, в класацията където сме с още 24 общини с население над 50 000 жители Силистра се изкачва от 23-то на 16-то място. Като само Силистра и отличникът Бургас са единствените общини които преминават в по-горни групи.
Тези резултати се дължат на добрата политика на засилена финансова дисциплина за ограничаване на разходите по дейности и бяха направени вътрешни одити на всички второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Ограничени бяха до минимум служебни командировки и ползването служебни мобилни телефони и автомобили.
Мерките, които предприе общината доведоха до повишената събираемост на местните приходи. Някои от тях са публичното обвяване на големите длъжници на общината, въвеждане на електронна система за отчитане в реално време на изнесеното работно място в квартал "Изток" и в двете най-големи села в общината – Айдемир и Калипетрово. Удълженото работно време на касите на отдел "Местни данъци и такси" и въвеждането на електронната справка за местни данъци и такси на сайта на общината.


- Как според Вас се отразява кризата на местния бизнес и какво прави община Силистра да го подпомага?

Няма съмнения, че кризата определено нанесе тежък удар на местния бизнес в Силистра. Ролята на общината в тази ситуация е да се постарае максимално да създава подходящи условия за неговото функциониране и да премахва изкуствените административни пречки пред него. Да не забравяме, че общината е най-големият инвеститор в Силистра в момента. Само по проекта за енергийна ефективност силистренски фирми получиха средства в размер 1 018 000 лв, като частта за съфинансирането на проекта от страна на общината е в размер на 15 %.
Това създава заетост, увеличава потреблението на хората заети в тази дейност, защото те харчат парите си в Силистра и стимулира и другите местни бизнеси.

- В Народното събрание бе внесен проект на Закон за държавен бюджет на Република България за 2013, как ще се отрази той на бъдещия бюджет на общината за 2013 година?

Внесения в парламента проектозакон за държавен бюджет на Република България вече е факт. Той дава рамката на взаимоотношенията между община Силистра и централния бюджет. В съпоставка с настоящия бюджет 2012, проекта ни предоставя 17 647 100 лв., което е с 867 700 лв. в повече в сравнение с бюджета за тази година. Цифрите за различните видове разходи са следните:
Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 15 248 500 лв. или с 804 100 лв. повече в сравнение с 2012 година. Ръстът се дължи основно в увеличаването във функция "образование" – с 523 200 лв. и функция "социални грижи" – с 334 200 лв.
За местните дейности има намаление в изравнителната субсидия с 115 700 лв., в резултат на намалението на натуралните показатели на община Силистра.
За първи път от няколко години насам средствата за зимно поддържане се увеличават до 66 300 лв. или с 17 200 лв. в повече в сравнение с 2012г.
Целевите средства за капиталови също са увеличени с 162 100 лв.


-В Деня на диалога се видя, че настоящата администрация добре си партнира с Националното сдружение на общините в България, как оценявате неговата работа и полза?


Да, ние си партнираме изключително добре със Сдружението, като работим в много близък контакт и взаимодействие. НСОРБ е една много сериозна и изключително влиятелна неправителствена организация, в която членуват всички 264 общини в България. Тя дава шанс на общини като нашата да са фактор при определяне на националната политика спрямо местните власти.
Националното сдружение оценява добрата работа свършена от финансовия екип на Община Силистра и именно затова лично към мен бе отправена покана да бъда част от екипа лектори, които ще проведат обучения по темата "Формиране на местни данъчни политики".
Те ще се проведат през месец ноември в София, Пловдив и Търговище и ще бъде предназначено за експертите от приходните звена в общините на Република България. Там ще споделя нашия опит за повишаване събираемостта на местните данъци и такси и за това как да се постигне по-добър баланс между приходите и разходите в една община.
Това е поредната добра оценка за балансираната фискална политика на община Силистра и нейния управленски екип.

Facebook коментари