Вторник, 21 Март 2023 г.

Редовно заседание ще проведе Общинският съвет на Силистра днес от 10.00 часа на 24 юни

Днес на 24 юни от ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. То ще започне 10.00 часа. В дневния ред са залегнали 13 точки, като към тях ще бъдат добавени още 13 допълнителни. В основния дневен ред са следните точки:
1. Приемане доклада на Балансова комисия – 2010 г.
Внася: Кметът на общината
2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, апортиран в капитала на "Синева" ЕООД.
Внася: Кметът на общината
3. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Ветрен по чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление , под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Внася: Кметът на общината
4. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление , под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Внася: Кметът на общината
5. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в с. Йорданово и с. Казимир.
Внася: Кметът на общината
6. Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и "БОС – МС" ООД гр. Силистра на имот в гр. Силистра.
Внася: Кметът на общината
7. Редакционна поправка на Решение № 1189 от Протокол № 35 от 29.04.2010 г. на Общински съвет – Силистра.
Внася: Кметът на общината
Очаквайте подробности…
8. Промени в текстовете на "Раздел ІІІ – Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги" от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Внася: Кметът на общината
9. Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра.
Внася: Мирослав Калинов, общински съветник
10. Оказване финансово съдействие за юноши от Карате клуб "Шото – Витяз" – Силистра, за участие в VІІІ международен лагер сбор в Москва, организиран от центъра за национална слава на Русия (ЦНСР).
Внася: Кметът на общината
11. Финансово подпомагане на ансамбъл "Добруджа" и детски танцов състав "Ритъм" за участие в международни фестивали.
Внася: Кметът на общината
12. Финансово подпомагане на ОФК "Доростол 2003" във връзка с влизането в "Б" професионална футболна група.
Внася: Кметът на общината
13. Отчет за периода януари – декември 2009 година.
Внася: Председателят на Общински съвет - Силистра
Очаквайте подробности...

Facebook коментари